facebookgoogle plustwitter

በሥዕል የተደገፈ | ዘካት | በፈቃደኝነት የሚሰጥ (ተጠው’ዉዕ) ምጽዋት

በሥዕል የተደገፈ | ዘካት | በፈቃደኝነት የሚሰጥ (ተጠው’ዉዕ) ምጽዋት

በሥዕል የተደገፈ | ጦሃራ (ንጽሕና) | ዉዱእ

በሥዕል የተደገፈ | ጦሃራ (ንጽሕና) | ዉዱእ

በሥዕል የተደገፈ | ጾም | የተጠውዉዕ ጾም

በሥዕል የተደገፈ | ጾም | የተጠውዉዕ ጾም

በሥዕል የተደገፈ | ሶላት | የኩሱፍና ኹሱፍ (የፀሐይና ጨረቃ ግርዶሽ) ሶላት

በሥዕል የተደገፈ | ሶላት | የኩሱፍና ኹሱፍ (የፀሐይና ጨረቃ ግርዶሽ) ሶላት

በሥዕል የተደገፈ | ጦሃራ (ንጽሕና) | የገላ ትጥበት (ጉስል)

በሥዕል የተደገፈ | ጦሃራ (ንጽሕና) | የገላ ትጥበት (ጉስል)

አስረጅ